دستبند

دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (4) LBA051 217,000 ~ 270,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (2) LBA050 286,000 ~ 381,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم(1)LBA048 357,000 ~ 440,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم (2)LBA047 205,000 ~ 333,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل شبدرLBA046 223,000 ~ 320,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ساسانی بهرام(8)LBA045 284,000 ~ 359,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم(3)LBA044 221,000 ~ 373,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ستاره سحابیLBA043 296,000 ~ 367,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش کاشی(1)LBA042 304,000 ~ 392,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش کاشی (2)LBA040 296,000 ~ 392,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا شهاب آسمانیLBA039 225,000 ~ 450,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا چهارباغ LBA037 304,000 ~ 398,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح مینیمال(1)LBA036 217,000 ~ 408,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل چهار پر 215,000 ~ 394,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح مینیمال (2)LBA034 221,000 ~ 450,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ستاره دریاییLBA031 302,000 ~ 432,000 تومان