دستبند

دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (4) LBA051 233,000 ~ 290,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (2) LBA050 308,000 ~ 412,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم(1)LBA048 386,000 ~ 477,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم (2)LBA047 219,000 ~ 359,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل شبدرLBA046 239,000 ~ 346,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ساسانی بهرام(8)LBA045 306,000 ~ 388,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم(3)LBA044 237,000 ~ 403,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ستاره سحابیLBA043 319,000 ~ 397,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش کاشی(1)LBA042 328,000 ~ 423,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش کاشی (2)LBA040 319,000 ~ 423,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا شهاب آسمانیLBA039 241,000 ~ 488,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا چهارباغ LBA037 328,000 ~ 430,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح مینیمال(1)LBA036 233,000 ~ 441,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل چهار پر 230,000 ~ 426,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح مینیمال (2)LBA034 237,000 ~ 488,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ستاره دریاییLBA031 326,000 ~ 468,000 تومان