دستبند

دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (4) LBA051 193,000 ~ 238,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (2) LBA050 252,000 ~ 333,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم(1)LBA048 313,000 ~ 384,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم (2)LBA047 182,000 ~ 292,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل شبدرLBA046 198,000 ~ 281,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ساسانی بهرام(8)LBA045 250,000 ~ 314,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم(3)LBA044 196,000 ~ 327,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ستاره سحابیLBA043 261,000 ~ 321,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش کاشی(1)LBA042 267,000 ~ 342,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش کاشی (2)LBA040 261,000 ~ 342,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا شهاب آسمانیLBA039 200,000 ~ 392,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا چهارباغ LBA037 267,000 ~ 347,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح مینیمال(1)LBA036 193,000 ~ 356,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل چهار پر 191,000 ~ 344,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح مینیمال (2)LBA034 196,000 ~ 392,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ستاره دریاییLBA031 266,000 ~ 377,000 تومان