جواهرات الف دال

دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا شهاب آسمانیLBA039 216,000 ~ 429,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا چهارباغ LBA037 291,000 ~ 379,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح مینیمال(1)LBA036 208,000 ~ 389,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل چهار پر 206,000 ~ 375,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح مینیمال (2)LBA034 212,000 ~ 429,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ستاره دریاییLBA031 289,000 ~ 412,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا خورشید تابانLBA014 158,000 ~ 248,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا شمسه LBA012 167,000 ~ 206,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا سروهاLBA011 166,000 ~ 325,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل نقش LBR010 174,000 ~ 237,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا حوض ماهیLBA09 172,000 ~ 227,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح هندسی(1) LBA08 169,000 ~ 224,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا خورشید گردونLBA07 173,000 ~ 228,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل سرو LBA06 170,000 ~ 237,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا شمسه دایرهLBA05 174,000 ~ 236,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ستاره شب LBA04 177,000 ~ 241,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا طرح هندسی (2) LBA03 169,000 ~ 221,000 تومان