جواهرات الف دال

انگشتر
 • برنز
 • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
 • برنز
 • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان
انگشتر
 • برنز
 • نقره
انگشتر نقره نقوش ساسانی(2) 480,000 ~ 600,000 تومان
دکمه سر دست
 • نقره
 • برنز
دکمه سردست نقره ساسانی(3) 560,000 ~ 800,000 تومان
آویز گردنبند
 • طلا
 • برنز
 • نقره
آویز طلا آه 650,000 ~ 2,460,000 تومان
آویز گردنبند
 • طلا
 • برنز
 • نقره
آویز طلا پیچک عشق 1,200,000 ~ 3,118,000 تومان
گوشواره
 • برنز
 • نقره
گوشواره بی همگان به سر شود 630,000 ~ 900,000 تومان
گوشواره
 • نقره
گوشواره رهایی 380,000 تومان
دکمه سر دست
 • برنز
 • نقره
دکمه سردست نقره شمسه 560,000 ~ 800,000 تومان
دکمه سر دست
 • برنز
 • نقره
دکمه سردست نقره ساسانی(2) 560,000 ~ 800,000 تومان