جواهرات الف دال

آویز گردنبند
  • نقره
جهان دیگر 280,000 تومان
آویز گردنبند
  • نقره
پرنده صلح 250,000 تومان
گوشواره
  • نقره
پرنده و انتظار 380,000 تومان
دستبند
  • نقره
  • نقره
دستبند نقره چهارباغ SBA037 260,000 ~ 320,000 تومان
دستبند
  • نقره
  • نقره
دستبند نقره چرخ گردون SBA038 260,000 ~ 320,000 تومان