جواهرات الف دال

آویز گردنبند
 • برنز
 • نقره
 • طلا
آویز تولد 1,200,000 ~ 3,100,000 تومان
آویز گردنبند
 • برنز
 • نقره
آویز عشق رسد به فریاد 665,000 ~ 950,000 تومان
آویز گردنبند
 • برنز
 • نقره
آویز بسرم صدف خالی تنهایی 550,000 ~ 750,000 تومان
آویز گردنبند
 • برنز
 • نقره
آویز فلک درنگ ندارد 650,000 ~ 900,000 تومان
آویز گردنبند
 • برنز
 • نقره
آویز عشاق 665,000 ~ 900,000 تومان
آویز گردنبند
 • برنز
 • نقره
آویز سرو چمان 500,000 ~ 700,000 تومان
آویز گردنبند
 • برنز
 • نقره
آویز غمزه 650,000 ~ 900,000 تومان