جواهرات الف دال

آویز گردنبند
 • نقره
 • برنز
آویز پرنده و درخت 665,000 ~ 950,000 تومان
انگشتر
 • برنز
 • نقره
انگشتر ساسانی 616,000 ~ 880,000 تومان
دکمه سر دست
 • برنز
 • نقره
دکمه سردست نقره کلمه 560,000 ~ 800,000 تومان
گوشواره گوشواره جام می و خون دل ادیشن به پایان رسیده
گوشواره گوشواره نون ادیشن به پایان رسیده
آویز گردنبند آویزنقره ساسانی(2) ادیشن به پایان رسیده
گوشواره گوشواره شمسه ادیشن به پایان رسیده
انگشتر انگشتر "ی" 1 ادیشن به پایان رسیده
آویز گردنبند آویز مادر شاعر ادیشن به پایان رسیده
آویز گردنبند آویز نقره "هـ" ادیشن به پایان رسیده
آویز گردنبند آویز راز سر به مهر ادیشن به پایان رسیده
آویز گردنبند آویز پرنده و قفس ادیشن به پایان رسیده
آویز گردنبند آویز پرتره هنرمند ادیشن به پایان رسیده
آویز گردنبند
 • برنز
 • نقره
آویز فریاد 1,050,000 ~ 1,200,000 تومان
انگشتر
 • برنز
 • نقره
انگشتر ناخوانده 2 840,000 ~ 1,200,000 تومان
انگشتر انگشتر ناخوانده ادیشن به پایان رسیده
انگشتر
 • برنز
 • نقره
انگشتر کوکب هدایت 2 665,000 ~ 950,000 تومان