جواهرات الف دال

آویز گردنبند
 • نقره
پرنده صلح 250,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا یکبار دیگر عشق A0121 356,000 ~ 533,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا باغ ایرانی(1) A0120 282,000 ~ 407,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند عشاق(1) A0059 382,000 ~ 569,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند عشاق (2) A0058 357,000 ~ 474,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (1) LBA053 253,000 ~ 335,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (4) LBA051 197,000 ~ 243,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (2) LBA050 257,000 ~ 341,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم(1)LBA048 319,000 ~ 392,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم (2)LBA047 186,000 ~ 298,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا گل شبدرLBA046 202,000 ~ 287,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ساسانی بهرام(8)LBA045 255,000 ~ 321,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش گلیم(3)LBA044 200,000 ~ 334,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا ستاره سحابیLBA043 266,000 ~ 328,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقش کاشی(1)LBA042 273,000 ~ 350,000 تومان