جواهرات الف دال

گوشواره
 • نقره
پرنده و پنجره 380,000 تومان
گوشواره
 • نقره
تا اوج 380,000 تومان
آویز گردنبند
 • نقره
جهان دیگر 280,000 تومان
آویز گردنبند
 • نقره
پرنده صلح 250,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا یکبار دیگر عشق A0121 453,000 ~ 688,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا باغ ایرانی(1) A0120 362,000 ~ 530,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند عشاق(1) A0059 497,000 ~ 749,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند عشاق (2) A0058 463,000 ~ 622,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (1) LBA053 324,000 ~ 434,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (4) LBA051 247,000 ~ 310,000 تومان
دستبند
 • طلا
 • طلا
دستبند طلا نقوش ساسانی (2) LBA050 329,000 ~ 442,000 تومان