محصول

عشق آمدنی بود نه آموختنی
کد محصول 4210151
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 380,000 تومان

 آویز  "عشق آمدنی بود نه آموختنی"  با بهره گیری از اشعار "حکیم سنایی" طراحی شده است .

ای بی خبر از سوخته و سوختنی                    عشق آمدنی بود نه آموختنی

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .