محصول

خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت
کد محصول 4210156
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 350,000 تومان

آویز  "خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت"  با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است .

خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد                 خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت
جنس نقره قیمت 350,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .