محصول

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
کد محصول 4210170
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 280,000 تومان

آویز "نشود فاش کسی آنچه میان من و توست" با بهره گیری از اشعار "هوشنگ ابتهاج" در قالب نستعلیق طراحی شده است .   

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست 
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .