محصول

آویز طلا آی عشق چهره سرخت پیدا نیست
کد محصول 12100923
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,340,000 تومان

آویز "آی عشق" از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار "شاملو" طراحی شده است .

آی عشق! آی عشق!چهره آبیت پیدا نیست

آی عشق! آی عشق!چهره سرخت پیدا نیست

آی عشق! آی عشق!رنگ آشنایت پیدا نیست

جنس طلا (5.58 گرم ) قیمت 1,340,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .