محصول

دکمه سردست نقره طرح سکه
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 280,000 تومان

دکمه سردست از جنس نقره بوده و با الهام از طرح سکه های قدیمی طراحی شده است.

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .