محصول

دکمه سردست نقره ناخوانده SCA0286
کد محصول 46102863
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 350,000 تومان

دکمه سردست از جنس نقره بوده و با الهام از خوشنویسی بصورت ناخوانا طراحی شده است.

جنس نقره قیمت 350,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

محصولات مشابه

انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان