محصول

دکمه سردست نقره مهر ساسانی
کد محصول 4610288
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 280,000 تومان

دکمه سردست از جنس نقره بوده  و با الهام از مهرهای ساسانی با نقوش حیوانی مزین به دو پرنده که بر بالای سرگاوی ایستاده اند طراحی شده است.

جنس نقره قیمت 280,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .