یادداشت ها

نمايشگاه زيورآلات گروه نقطه

نمايشگاه زيورآلات گروه نقطه

١٦ ارديبهشت ١٣٩٦

نمي توان منكر حركت هاي جديدي شد كه در جواهر سازي امروز ايران در حال اتفاق است. حركتهايي كه بيشتر سعي بر نمود جلوه هاي زيبايي شناسي و معرفت دارند تا ماديت و ماده . اما اين حركت به موازات منافع و مصالح فرهنگي ، انحرافات و انشعاباتي دارد كه براي آينده و آتيه اين حركت نوظهور و به طبع تاريخ آن خوشايند نيست .

پس در اين گسستگي و اغتشاش به اجماعي فكر كرديم متشكل از آنان كه دغدغه دارند و سوداي زيبايي شناسانه و معرفت ، تا وسوسه ماديت و ماده .

وسرانجام نقطه . نقطه كه نماد پايان بود نشان آغاز ما شد ، نقطه اي كه در آن همگرا شديم براي شروع فصلي نو از پس پاياني . تا در فصلي نو ترجمان وحدت در كثرت باشيم ، و شايد كثرت در وحدت ، وحدتي كه شايد در بطن خود متشكل از چهار نقطه نباشد اما متمايل به كثرت است و براي اثباتش به رونمايي آثار چهار نقطه بسنده نكرد و دو نقطه به جمع نقطه ها افزود . اول گلاره گلچين ، هنرمندي كه سالهاست در فرسنگها دورتر از وطن هنوز آرمان تاريخ هفت هزار ساله جواهر سازي را در ذهن مي پروراند و جواهر سازيست كهنه كار . دومي آزاده جعفريان كه راه روشني را در پيش دارد و در هر نمايشگاه تجربه اي نو را به رخ ميكشد .

گر چه تجربه هاي چهار نقطه خود جاي تامل دارد . اول پيمان حبيبي كه از هر گونه نامي براي مجموعه و آثارش امتنا كرد تا به جاي هدايت مخاطبانش به دنياي شخصيش ، بي هيچ قيد و بندي مخاطبانش راه باز كنند براي آثارش به دنياي شخصيشان تا مرگ مولف را تجربه كنند . دوم سيامك باقري ، شاهنامه اي نوشت تا ابيات و داستانهايش بر انگشت و بر گردنها بنشيند ، رواياتي شخصي را از شاهنامه تصوير كرد ، و در واقع مجسمه هايش را براي انگشتها و گردنها كوچك كرد . سوم هژير تفنگچيان ، كه دست مي برد در اعماق كودكي مخاطبانش و در همهمه بازيهاي ديجيتال، نوستالوژي بازيهاي كودكانه را يادآوري كند و خاطراتي را براي مخاطبانش زنده كند از جنس روياهاي كودكي .

چهارم امير حسين دلبري ، و آن منم كه مجذوب ادبياتم و نوشته و صد البته خوشنويسي ايراني ، شيفته معني و كنايه ، كه كم نيست در ادبيات ايران و شيرين تر آن كه تجسم ببخشم به آن همه معني و دعوت كنم به باز خواني آن از آنجا كه به نظاره نشسته ام .

اما .. نقطه به نمايشي از آثار ختم تمام نميشود ، و هر نقطه گر چه پايانيست ، نويد شروعي دوباره و نو است و البته كامل كننده و روايتگرفصلي نو ، تا روايتگر نقطه باشد .

نقطه سر خط ..

امير حسين دلبري

عضویت در خبرنامه گــروه الف‌دال